ARI

privacy policy

Bus Sports BV

Bus Sports BV

Bus Sports B.V., gevestigd aan Waardpolderhoofdweg 35 1767 EJ Kolhorn, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: https://www.bussports.nl Waardpolderhoofdweg 35 1767 EJ Kolhorn 06 55934108

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bus Sports B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@bussports.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bus Sports B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Bus Sports B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Bus Sports B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bus Sports B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bus Sports B.V.)
tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bus Sports B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:
Persoonsgegevens zoals hierboven omschreven bewaren wij voor een periode van 3
jaar, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale
bewaarplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Bus Sports B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bus
Sports B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bus Sports B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bus Sports B.V. gebruikt
cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en
deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Bus Sports B.V. en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@obstaclerunhollandskroon.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Bus Sports B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bus Sports B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@bussports.nl